Dit zijn de algemene voorwaarden van:

Naam:                                                                  Van Aaken Design

Vestigings- en bezoekadres:                           Driesboom 17, 5528BC Hoogeloon

Telefoonnummer:                                               0639530401

Bereikbaar:                                                          Maandag t/m vrijdag 8:00 – 17:00 uur

E-mailadres:                                                        info@vanaakendesign.com

KvK-nummer:                                                      66173000

Btw-identificatienummer:                                 NL001703021B48

Inhoudsopgave: 

Artikel 1               Definities

Artikel 2               Toepasselijkheid

Artikel 3               De aanbieding

Artikel 4               De overeenkomst

Artikel 5               Herroepingsrecht

Artikel 6               De prijs

Artikel 7               Conformiteit en garantie

Artikel 8               Levering en uitvoering

Artikel 9               Betaling

Artikel 10            Aansprakelijkheid

Artikel 11            Geschillen Artikel

1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Ondernemer: Van Aaken Design die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – De aanbieding 

 1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 2. Iedere aanbieding bevat een beschrijving met de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de aanbieding door de Consument mogelijk te maken.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden de ondernemer niet.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – De overeenkomst op afstand 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument de aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De Ondernemer kan onderzoeken of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is de Ondernemer gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel om aan de uitvoering van de Overeenkomst op afstand bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.
 4. Indien de Consument een bedrag heeft betaald aan de Ondernemer, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 – De prijs 

 1. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten gegarandeerd.
 2. De prijs van de in de aanbieding genoemde producten is inclusief btw (tenzij anders vermeld).
 3. Indien de Ondernemer met de Consument bij de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand een bepaalde prijs overeenkomt, is de Ondernemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg is van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. Verder kan de Ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de aanbieding vermeld.
 4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand, kan de Consument de Overeenkomst op afstand door een schriftelijke verklaring ontbinden, ook wanneer de prijs onder voorbehoud is gegeven, tenzij:
 5. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of
 6. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie 

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander gebruik dan normaal.
 2. De in het vorige lid genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Consument of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer, de Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 3. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.

Artikel 8 – Levering en uitvoering 

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. De levering geschiedt op het door de Consument opgegeven afleveradres.
 3. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 4. De Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat de Ondernemer hem heeft geïnformeerd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 6. Indien de Ondernemer gegevens nodig heeft van de Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Consument deze aan de Ondernemer ter beschikking heeft gesteld.
 7. In geval van ontbinding conform lid 4 van dit artikel zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling 

 1. Voor zover geen vooruitbetaling is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 4. Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Consument.
 5. Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige voldoening van een geldsom, dan is de Ondernemer gerechtigd om in geval van facturen welke 30 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incasso-kosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,–.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van de Ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst op afstand ontstaat slechts indien de Consument de Ondernemer zo spoedig mogelijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stelt om de tekortkoming te kunnen zuiveren en de Ondernemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 2. Indien de Ondernemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Ondernemer te verstrekken uitkering, of, indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot het bedrag van de factuur voor het product dat tot aansprakelijkheid heeft geleid.
 3. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de eventuele aanwezigheid van bij de wet verboden stoffen in geleverde goederen en evenmin voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, indien de Ondernemer op het moment van levering daarvan niet op de hoogte was of kon zijn.
 4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan de Ondernemer toegerekend kan worden;
 • de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 1. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen gevolgschade, gemis van het genot van een product, verblijf- of reiskosten in verband met het niet kunnen gebruiken van het gekochte product, kosten om contact op te nemen met de Ondernemer, kosten om producten op het vestigingsadres van de Ondernemer te kunnen aanbieden, gemiste besparingen en kosten van vervangende producten. .
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Ondernemer of zijn ondergeschikten.
 3. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Ondernemer is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Ondernemer kenbaar behoorde te zijn.
 4. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van de Ondernemer, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van de Ondernemer kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door de Ondernemer ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. De Ondernemer kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat de Ondernemer had moeten leveren.

Artikel 11 – Geschillen 

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.